Privaatheidsbeleid / Privacy Policy

Privaatheidsbeleid / Privacy Policy


Beleid / Policy

Die skole-ondersteuningsentrum (SOS), registrasienommer 2018/625355/08, ("ons" of "SOS") is daartoe verbind om die privaatheid van alle besoekers van ons webtuiste Wolkskool.co.za (en alle bladsye wat aan hierdie domeinnaam geheg word) te beskerm. Alle besoekers wat toegang tot ons webwerf en / of aankoop van produkte deur middel van enige applikasie (saam, "Webwerf") Lees asseblief die volgende privaatheidsbeleid wat verduidelik hoe ons jou inligting gebruik en beskerm. Deur produkte te besigtig en / of te koop op hierdie webwerf stem jy saam en waar nodig stem jy in tot die versameling, gebruik en oordrag van jou inligting soos uiteengesit in hierdie beleid.

Die skole-ondersteuningsentrum (SOS), registration number 2018/625355/08,("we", "our" or "SOS") is committed to protecting the privacy of all visitors to our website Wolkskool.co.za (and all pages attaching to and including this domain name) and all visitors who access our website and/or purchase products through any application (together, "Website"). Please read the following privacy policy which explains how we use and protect your information. By visiting and/or purchasing products on this Website, you agree and where required you consent to the collection, use and transfer of your information as set out in this policy.

1. Informasie wat ons van jou versamel / Information that we collect from you

Wanneer u die webwerf besoek of 'n aankoop deur die webwerf maak, word daar gevra om inligting oor jouself te verskaf, insluitend jou naam, kontakbesonderhede en betaalinligting soos krediet- of debietkaartinligting. Ons mag ook inligting insamel oor jou gebruik van die webwerf en inligting oor jou deur die boodskappe wat jy sou plaas op die webwerf asook die e-posse of briewe wat u aan ons stuur.Deur die webwerf te besoek en / of produkte op hierdie webwerf te koop, stem jy saam en waar nodig stem jy in tot die versameling, gebruik en oordrag van u inligting soos uiteengesit in hierdie beleid.Deur toegang tot Wolkskool inligting en / of produkte met behulp van mobiele digitale roetes soos (maar nie beperk nie tot) mobiele, tablet of ander toestelle / tegnologie insluitend mobiele toepassings, dan moet jy verwag dat die Wolkskool se data versameling en gebruik soos uiteengesit in hierdie privaatheidsbeleid ook in daardie konteks van toepassing sal wees. Ons kan tegniese inligting vanaf jou mobiele toestel of jou gebruik van ons webwerf deur 'n mobiele toestel, byvoorbeeld ligging data en sekere eienskappe van, en prestasie data oor jou toestel, draer / bedryfstelsel insluitend toestel en verbindingstipe, IP-adres versamel. Tensy u verkies het om anoniem te bly deur u toestel en / of platform-instellings, kan hierdie inligting versamel word en outomaties deur ons gebruik word as u die webwerf gebruik op jou mobiele toestel via enige Wolkskool applikasie, via jou selfoon se blaaier of andersins.

Ons mag tegnologie gebruik om sekere dienste te verskaf wat staatmaak op toestelgebaseerde ligginginligting met behulp van GPS, Wi-Fi hotspot en telekommunikasie netwerk plekke. As jy die toestel wat jy gebruik om toegang tot Wolkskool te verkry, in staat gestel het kan ons u liggingdata insamel, gebruik, oordra, verwerk en onderhou, insluitend maar nie beperk nie, die geografiese ligging van u toestel en inligting vir die doeleindes van die verskaffing van aangevraagde dienste/produkte. asook om die werking van ons webwerf te verbeter. Ons kan die versamelde liggingdata aan ons vennote verskaf, asook sommige derde party diensverskaffers. Ons sal slegs liggingdata gebruik waaruit u in verband met die voorsiening geïdentifiseer kan word ten opsigte van die dienste of prudukte aan u verskaf.Ons sal enige liggingdata wat ons van u ontvang nadat ons die dienste/produktte verskaf het, anoniem verwyder, tensy daardie inligting benodig word om aan die toepaslike wette te voldoen of om 'n geskil tussen ons op te los. U kan op enige stadium toestemming onntrek vir ons gebruik en verwerking van plekinligting oor jou, deur nie die ligginggebaseerde funksies op die webwerf te gebruik nie en / of om ligginginstellings uit te skakel (soos van toepassing) op jou toestel. Ons waarborg nie die beskikbaarheid, akkuraatheid, volledigheid, betroubaarheid of tydigheid van die liggingdata of enige ander data gelewer deur u toestel of deur u gebruik van die webwerf. Dit is u verantwoordelikheid om enige plek inligting te verifieer wat ons aan u kan verskaf as deel van u gebruik van die applikasie.

When you visit the Website or make a purchase through the Website, you may be asked to provide information about yourself including your name, contact details and payment information such as credit or debit card information. We may also collect information about your usage of the Website and information about you from the messages you post to the Website and the e-mails or letters you send to us.By visiting and/or using services on this Website, you agree and where required you consent to the collection, use and transfer of your information as set out in this policy.By accessing Wolkskool information and/or products using mobile digital routes such as (but not limited to) mobile, tablet or other devices/technology including mobile applications, then you should expect that Wolkskool's data collection and usage as set out in this privacy policy will apply in that context too. We may collect technical information from your mobile device or your use of our services through a mobile device, for example, location data and certain characteristics of, and performance data about your device, carrier/operating system including device and connection type, IP address. Unless you have elected to remain anonymous through your device and/or platform settings, this information may be collected and use by us automatically if you use the service through your mobile device(s) via any Wolkskool application, through your mobile's browser or otherwise.

We may use technology to provide certain Services that rely upon device-based location information using GPS, Wi-Fi hotspot and telecommunications network locations. If you have enabled your device which you use to access the Wolkskool Website we may collect, use, transmit, process and maintain your location data, including but not limited to the geographic location of your device and information for the purposes of supplying services that you have requested to us, and to improve the operation of our Website and the type of services that we deliver using it generally. We may provide the location data that you give us to our Partner Companies and also to third party service providers. We will only use location data from which you can be identified in connection with the provision of services to you.We will delete or render anonymous any location data that we receive from you after we have provided the services that you request on our Website from us unless that data is needed to comply with applicable laws or to deal with a dispute between us. At any time you can withdraw consent to our using and processing location information about you by not using the location-based features on the Website and/or turning off location settings (as applicable) on your device. We do not guarantee the availability, accuracy, completeness, reliability, or timeliness of location data or any other data delivered by your device or through your use of the Website and it is your responsibility to verify any location information that we may provide to you as part of your use of the mobile application.

2. Gebruik van jou inligting / Use of your information

U inligting sal ons in staat stel om u toegang te gee tot die relevante dele van die webwerf en die Produkte wat u aangevra het. Dit sal ons ook in staat stel om u te kontak waar nodig met betrekking tot ons dienste en / of produkte. Ons sal ook die inligting wat ons insamel, gebruik en analiseer sodat ons,ons besigheid kan administreer, ondersteun, verbeter en ontwikkel, vir enige ander doel of dit statisties of analities is en om bedrog te voorkom. Waar toepaslik, nou en in die toekoms kan u die voorkeure rondom die gebruik van u data soos uiteengesit in hierdie privaatheidsbeleid en dit mag uitgeoefen word alhoewel u gekose metode van gebruik van ons dienste, byvoorbeeld mobiele, mobiele toepassings of enige voorstelling van ons webwerf.Ons kan u inligting gebruik om u te kontak vir u opinie oor ons dienste en om u van tyd tot tyd in kennis te stel van veranderinge of ontwikkelings aan die webwerf of ons produkte en dienste.Waar u ooreenkomstig aangedui het, stem u saam dat ons u inligting kan gebruik om u van ons ander produkte en dienste wat vir u van belang mag wees,te laat weet insluitende dienste wat die onderwerp van direkte bemarking mag wees en ons kan u kontak om dit per pos, telefoon, mobiele boodskappe (bv. SMS, MMS, ens.) sowel as per e-pos te doen.

Waar u ooreenkomstig aangedui het, stem u saam dat ons ook inligting met derde partye mag deel (insluitend dié in die diens-, bemarkings- en reklamebedryf) om u inligting te gebruik om u te laat weet van goedere en dienste wat vir u van belang mag wees (per pos, telefoon, mobiele boodskappe (bv. SMS, MMS ens) en / of e-pos) en om ons te help om die inligting wat ons versamel te analiseer sodat ons die besigheid en of dienste/produkte kan administreer, ondersteun, verbeter en ontwikkel.Sou u verkies dat ons nie u data op hierdie manier mag gebruik of van mening verander om in die toekoms gekontak te word, Laat ons asseblief weet deur die kontakbesonderhede hieronder te gebruik en / of om u profiel dienooreenkomstig te verander.Let asseblief daarop dat u ons toestemming gee om kommentaar en terugvoer oor die webwerf en / of produkte te mag gebruik op die webwerf en in enige bemarkings- of reklamemateriaal. Ons sal vir hierdie doel u indentifiseer deur u voornaam en die stad waarin u woon.

Your information will enable us to provide you with access to the relevant parts of the Website and to supply the products you have requested. It will also enable us to contact you where necessary concerning our services and/or products. We will also use and analyse the information we collect so that we can administer, support, improve and develop our business, for any other purpose whether statistical or analytical and to help us prevent fraud. Where appropriate, now and in the future you may have the ability to express your preferences around the use of your data as set out in this privacy policy and this may be exercised though your chosen method of using our services, for example mobile, mobile applications or any representation of our Website.We may use your information to contact you for your views on our services and to notify you occasionally about important changes or developments to the Website or our products and services.Where you have indicated accordingly, you agree that we may use your information to let you know about our other products and services that may be of interest to you including services that may be the subject of direct marketing and we may contact you to do so by post, telephone, mobile messaging (e.g. SMS, MMS etc.) as well as by e-mail.

Where you have indicated accordingly, you agree that we may also share information with third parties (including those in service, marketing and advertising sectors) to use your information in order to let you know about goods and services which may be of interest to you (by post, telephone, mobile messaging (e.g. SMS, MMS etc.) and/or e-mail) and to help us analyse the information we collect so that we can administer, support, improve and develop our business and services to you.If you do not want us to use your data in this way or change your mind about being contacted in the future, please let us know by using the contact details set out below and/or amending your profile accordingly.Please note that by submitting comments and feedback regarding the Website and/or products, you consent to us to use such comments and feedback on the Website and in any marketing or advertising materials. We will only identify you for this purpose by your first name and the city in which you reside.

3.Openbaring van jou inligting / Disclosure of your information

Die inligting wat u aan ons verskaf, sal oorgedra en gestoor word op ons bedieners. As en / of waar toepaslik, word inligting soos betalings deur derde partye verwerk en verskaf hulle verwante betaling ondersteuningsdienste aan ons. Daarbenewens mag ons u inligting aan enige maatskappy ("Vennootmaatskappye") waarvan u dienste versoek het, verskaf. Deur u persoonlike data in te dien, stem u in tot hierdie oordrag, stoor of verwerking. SOS sal alle relevante stappe neem om te verseker dat u data veilig behandel word en in ooreenstemming is met hierdie privaatheidsbeleid.

As u toestemming verleen het, mag sorgvuldig geselekteerde derde partye, insluitend bemarkings- en reklamebedrewe, ons affiliasies en medewerkers, u van tyd tot tyd kontak oor dienste wat vir u tot belang mag wees. Diepartye kan u per telefoon, sms en per e-pos kontak. As jy van mening verander om in die toekoms hieroor gekontak te word deur maatskappye, laat weet ons asseblief deur die kontakbesonderhede hieronder te gebruik en / of deur u profiel ooreenkomstig te verander. As ons besigheid 'n gesamentlike onderneming aangaan, aankoop of verkoop of saamsmelt met 'n ander sake-entiteit, mag u inligting bekend gemaak word of oorgedra word aan die teikenmaatskappy, ons nuwe sakevennote of eienaars of hul adviseurs.Ons mag die inligting wat u aan ons verskaf, gebruik indien ons verplig word om u inligting te openbaar of te deel om te voldoen aan (en / of waar ons glo ons is verplig om te voldoen aan) enige wetlike verpligting; of om ons webtuiste terme en enige ander ooreenkomste te handhaaf; of om die regte van SOS, Maatskappye of ander Vennote te beskerm. Dit sluit in die uitruil van inligting met ander maatskappye en ander organisasies vir die doeleindes van bedrogbeskerming en voorkoming.

The information you provide to us will be transferred to and stored on our servers.If and/or where aplicable, third parties process information such as payments and provide support services related to payments for us. In addition, we may need to provide your information to any Company ("Partner Companies") that you have requested service from. By submitting your personal data, you agree to this transfer, storing or processing. SOS will take all steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this privacy policy.If you have consented we may allow carefully selected third parties, including marketing and advertising companies, our affiliates and associates, to contact you occasionally about services that may be of interest to you. They may contact you by telephone, SMS as well as by e-mail. If you change your mind about being contacted by these companies in the future, please let us know by using the contact details set out below and/or by amending your profile accordingly.If our business enters into a joint venture with, purchases or is sold to or merged with another business entity, your information may be disclosed or transferred to the target company, our new business partners or owners or their advisors.

4. Sekuriteit en data retensie / security and data retention

Ons neem all nodige stappe om u inligting te beskerm teen ongemagtigde toegang en teen onwettige verwerking, toevallige verlies, vernietiging en skade. Ons sal u inligting vir 'n redelike tydperk hou of solank die wet vereis. As en / of waar u 'n wagwoord gekies het wat u toelaat om toegang tot sekere dele van die webwerf te verkry, is dit u verantwoordelik om hierdie wagwoord vertroulik te hou. Ons raai u aan om nie u wagwoord met enigiemand te deel nie. Ongelukkig is die oordrag van inligting via die internet nie heeltemal veilig nie. Alhoewel ons stappe neem om u inligting te beskerm, kan ons nie die sekuriteit van u data wat aan die webwerf oorgedra word waarborg nie; enige oordrag is op eie risiko. Sodra ons u inligting ontvang het, sal ons streng prosedures en sekuriteitsmaatreels gebruik om ongemagtigde toegang te voorkom.

We take steps to protect your information from unauthorised access and against unlawful processing, accidental loss, destruction and damage. We will keep your information for a reasonable period or as long as the law requires. If and/or where you have chosen a password which allows you to access certain parts of the Website, you are responsible for keeping this password confidential. We advise you not to share your password with anyone. Unfortunately, the transmission of information via the internet is not completely secure. Although we will take steps to protect your information, we cannot guarantee the security of your data transmitted to the Website; any transmission is at your own risk. Once we have received your information, we will use strict procedures and security features to try to prevent unauthorised access.

5. Toegang en Opdatering / Accessing and updating

Jy het die reg om die inligting wat ons oor jou besit ("Toegangsversoek"), te sien en ons te vra om enige veranderinge aan te bring om te verseker dat dit akkuraat en op datum is. Om dit te versoek, kontak ons ​​asseblief deur die kontakbesonderhede hieronder uiteengesit. As u 'n toegangsversoek maak, behou ons die reg voor om 'n fooi van ses euro en vyf en dertig te hef (€ 6,35) om ons koste te dek vir voorsiening van die inligting waaroor ons beskik.

You have the right to see the information we hold about you ("Access Request") and to ask us to make any changes to ensure that it is accurate and up to date. If you wish to do this, please contact us using the contact details set out below. In the event that you make an Access Request, we reserve the right to charge a fee of six euro and thirty fivecent (€6.35) to meet our costs in providing you with details of the information we hold about you.

6. Verandering van privaatheidsbeleid / Changes to our privacy policy

Enige veranderinge aan ons Privaatheidsbeleid sal op die webwerf geplaas word en, waar toepaslik, per e-pos kennisgewing.

Any changes to our Privacy Policy will be posted to the Website and, where appropriate, through e-mail notification.

7.Kontak / Contact

Alle kommentaar, navrae en versoeke rakende ons gebruik van u inligting word verwelkom en moet gerig word aan of Skole-ondersteuningsentrum, epos: [email protected] of telefoon: 012 612 0234 / Verge Technologies, e-pos: [email protected] of skakel 012 012 5030.

All comments, queries and requests relating to our use of your information are welcomed and should be addressed to either Skole-ondersteuningsentrum, email: [email protected] or telephone: 012 612 0234 / Verge Technologies, email: [email protected] or telephone 012 012 5030.